Gideonline
CDA: 'Solidair en rechtvaardig asielbeleid'

In Haarlem worden momenteel zo'n 400 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in de Koepel. Het draagvlak daarvoor in Haarlem is groot, ook in de gemeenteraad. Het is dan ook mooi om te zien dat tal van Haarlemmers activiteiten organiseren voor de nieuwe bewoners van de Koepel, zoals onlangs een voetbalwedstrijd, eat-and-greet maaltijden, stadswandelingen en er heeft zelfs al een concert plaatsgevonden in de Koepel. Toch zag de plaatselijke VVD aanleiding om een betoog met de titel 'We importeren intolerantie' in de krant te laten opschrijven. Alleen op grond van deze titel zou je denken dat de VVD werkelijk het idee heeft dat de Nederlandse overheid actief mensen 'importeert' en dat alleen doet wanneer ze eerst 'intolerant' bevonden zijn. De titel blijkt echter het prikkelende begin van een betoog, waarin vooral de angst voor een andere cultuur naar voren komt. In feite kan de VVD zich niet vinden in het huidige asielbeleid. De PvdA reageert door de liberalen te verwijten dat juist hun standpunt niet tolerant is.


Het CDA gelooft met de PvdA in onze tolerante samenleving, waarin mensen op de vlucht voor geweld en onderdrukking altijd veiligheid en onderdak zal worden geboden. Een tolerante samenleving functioneert echter alleen wanneer de overheid bescherming biedt tegen uitwassen en profiteurs. Solidariteit betekent voor het CDA naastenliefde en welzijn. Een vluchteling dient dan ook in beginsel gelijk behandeld te worden als een Nederlander. Maar ook wij vragen ons af hoe lang deze basis, zoals vastgelegd in het VN vluchtelingenverdrag met de voortdurende chaos aan de Europese buitengrenzen en de noodtoestand die is ontstaan, stand houdt. Met Sybrand Buma en de EVP zijn wij van mening dat een ontheemdenstatus uitkomst kan bieden. Dat houdt in dat vluchtelingen een veilige plek wordt geboden, maar zonder direct recht op alle sociale voorzieningen van het gastland. Solidariteit betekent ook een toekomstbestendig asielbeleid dat voorkomt dat een maatschappij ontwricht raakt. Wij pleiten voor een rechtvaardig en samenhangend asielbeleid in heel Europa, waarbij veel meer de nadruk moet komen te liggen op samenwerking tussen de Europese landen en opvang in de regio, met het doel dat mensen naar hun land terugkeren zodra dat kan. 

De VVD trekt zich het liefst terug achter de dijken en denkt de vluchtelingencrisis daarmee buiten de deur te houden. Het CDA gelooft niet in het sluiten van onze landsgrenzen, maar wel in Europese samenwerking en een eenduidig asielbeleid waarin solidariteit en gerechtigheid de basis vormen. Het CDA gelooft in onze tolerante samenleving, maar niet zonder waarborgen tegen onrecht en ontwrichting.