Gideonline

Haarlem wordt nog mooier! De raad heeft op ons verzoek unaniem aan het gemeentebestuur de opdracht gegeven om actief te handhaven op bouwborden die illegaal gebruikt worden als reclamebord.

Bij u in de wijk ook zo'n verschrikkelijke kolos geplaatst? Neem contact op met de afdeling Handhaving onder verwijzing naar de motie 'Sluikreclame':

Twitter: @Handhaving023
Telefoon: 023-5114950
Website: www.haarlem.nl/handhaving


Voor de campagne 'Jij! Raadslid!' staat deze maand een leuk stukje in het magazine HRLM.

 

De Gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te doen naar het eigen gevoerde bestuur. Dat het college niet altijd even blij is met de uitkomst van zo’n onderzoek, bleek uit de beantwoording van het college op vragen van het CDA naar aanleiding van hun onderzoek naar de afvalstoffenheffing.

Uit de beantwoording bleek dat er niet één, maar twee onderzoeken waren uitgevoerd. Het eerste onderzoeksrapport was echter in de prullenmand beland, omdat het ‘de gestelde vragen niet beantwoordde’. Bovendien werd vermeld dat het eerste onderzoekrapport ‘formeel niet bestond’ en daarom niet aan de raad beschikbaar kon worden gesteld. Het tweede onderzoeksrapport werd wel naar de raad gestuurd.

Lees meer...

De gemeenteraad van Haarlem heeft op 1 november 2012 ingestemd met de tweede bestuursrapportage van 2012, waarmee tevens de derde begrotingswijziging van het lopende begrotingsjaar werd vastgesteld. Het CDA was zeer kritisch, omdat het college op dit moment 11,6 miljoen meer uitgeeft dan op grond van de begroting is toegestaan. Ondanks deze alarmerende tussenstand bleken de coalitiefracties onze zorg niet te delen.

Lees meer...

Vorige week heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kleverlaanzone vastgesteld. Op initiatief van het CDA blijft de kweektuin groen! Ons voorstel om de bestaande bebouwing te gebruiken voor horeca en af te zien van het bouwen in het groen, werd uiteindelijk raadsbreed gesteund. Groen blijft groen, nieuwe ontwikkelingen alleen door het herbestemmen van bestaande bebouwing. De geplande woningbouw (autarkische woningen), is geheel uit de gebiedsvisie geschrapt. Wij zijn trots dat wij hier onze bijdrage aan hebben kunnen leveren, maar bovenal verheugd dat dit prachtige groengebied voor Haarlem behouden bljft de komende 5 jaar, misschien zelfs 20 jaar!

Het CDA Haarlem ziet in de nieuwe woonvisie haar verkiezingsprogramma rondom het thema ‘wonen’ nader uitgewerkt. Door te investeren in kwalitatief goede gezinswoningen en aantrekkelijke seniorenwoningen moet er voldoende doorstroming op de woningmarkt komen, zodat ‘scheefwonen’ niet langer een probleem vormt.  Er zijn immers voldoende sociale huurwoningen in Haarlem, echter 21% daarvan wordt bewoond door mensen met een inkomen boven de EUR 43.000, waarvoor deze gesubsidieerde woningen uiteraard niet bedoeld zijn. Door het aanbod voor deze groep te vergroten en senioren te faciliteren, wordt de dynamiek op de woningmarkt gestimuleerd.

Lees meer...

Begin december berichtte ik over het feit dat omgevingsvergunningen in Haarlem bijna allemaal onbevoegd zijn verleend. Dit werd in Haarlems Dagblad enigszins weggewuifd door het college. Desgevraagd geeft het college in de formele beantwoording van mijn schriftelijke vragen aan dat 546 vergunningen onbevoegd zijn verleend. Dit kan gaan om vergunningen voor activiteiten in strijd met het bestemmingsplan tot het kappen van bomen. 

Lees meer...

Op verzoek van D66 heeft burgemeester Schneiders onderzoek laten doen naar het verbeteren van de brandveiligheidsvoorzieningen van parkeergarage De Appelaar naar aanleiding van de grote brand van oktober 2010. Het rapport doet een aantal aanbevelingen om te komen tot een brandveilig niveau dat voldoet aan de regelgeving. Wij bespraken dit rapport in de commissie bestuur. Een technisch verhaal, maar wij hebben de uitdaging aangenomen om ook ons aandeel te leveren. Zo herinnerde ik de commissie aan één van de kernconclusies uit het onderzoek, namelijk de beperkingen die het brandmeldpaneelde kende (zie plaatje voor wie geen idee heeft wat dit is).

Lees meer...

Het CDA heeft niet ingestemd met voortzetting van de reclamebelasting in 2012. De gelden die via deze belasting binnenkomen van alle winkeliers in de binnenstad worden door de stichting Ondernemersfonds uitgegeven aan promotie van de stad Haarlem, evenementen en bijvoorbeeld de verlichting van de binnenstad tijdens de feestdagen.

Lees meer...

Sinds 1 oktober 2010 is het niet meer mogelijk om een bouwvergunning aan te vragen. Vanaf die datum is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden en spreken we van een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Deze blijken echter in Haarlem bijna allemaal onbevoegd te zijn verleend! Ik licht dit voor u toe.

Lees meer...