Gideonline
Gideonline

Sinds de verkiezingen van 3 maart 2010 ben ik gemeenteraadslid in Haarlem. Na de winst van 1 zetel bij de verkiezingen van 19 maart 2014 is onze lijsttrekker en oud-fractievoorzitter Merijn Snoek benoemd als wethouder (Jeugd, Onderwijs en Sport) en ben ik door de fractie gekozen als fractievoorzitter. In de commissie bestuur heb ik de portefeuilles 'Financien, Verordeningen, Veiligheid en Handhaving'. Het CDA Haarlem heeft 4 van de 39 zetels.

Lees meer...
 
De voltallige gemeenteraad van Haarlem roept de VRK vandaag op om de besluitvorming bij de VRK over sluiting van de vrijwillige brandweerpost Haarlem Oost op te schorten. In 2011 is raadsbreed besloten om de post open te houden en zijn daarvoor ook de middelen beschikbaar gesteld. Begin 2014 heeft de raad besloten om deze middelen structureel beschikbaar te stellen. Het bericht dat de VRK voornemens is om eenzijdig te besluiten tot sluiting, kan de raad niet rijmen met de door de VRK gehanteerde systematiek en de afspraken die zijn gemaakt. De raad roept de VRK dan ook op om in gesprek te treden over dit voorgenomen besluit.

Bekijk hier de brief van de raad 


Een uur lang niet zeuren. Dat is de titel van een avontuur van Bert en Ernie uitgebracht op cassette, waarin zij een uur lang niet mochten zeuren op reis in de auto. Op een gegeven moment is de regenboog weg en vraagt Ernie aan Bert of hij dat ziet. Waarop Bert wat geirriteerd antwoordt dat hij dat niet kan zien, omdat de regenboog weg is. Ernie lacht. Gevat komt Bert dan met zijn verhaal over de ‘opgegeten boterham met pindakaas’. Zie je die boterham Ernie? Die is weg. Ik zie een opgegeten boterham met pindakaas. Waarop Ernie antwoordt dat iets pas weg kan zijn, als het er ooit wel is geweest en er was helemaal geen boterham met pindakaas.

Dit verhaal lijkt op de 2,8 miljoen die de nieuwe coalitie niet ging bezuinigen op de VRK. Iets kan pas weg zijn, als het er ooit is geweest. En er was helemaal geen bezuiniging van 2,8 miljoen op de VRK. De burgemeester sloeg hier twee weken geleden de plank flink mis. Sterker nog, in het coalitieprogramma is opgenomen dat er extra geld vrijgemaakt wordt om de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost te handhaven.


Lees meer...

Met een overweldigende meerderheid heeft de gemeenteraad van Haarlem gisteravond ingestemd met mijn motie om monumentale bomen op te nemen in bestemmingsplannen, het wettelijk kader voor ruimtelijke ontwikkelingen. De bomenverordening bevat op dit moment al een vergunningplicht voor het geval iemand een boom wil kappen, maar dat willen we in Haarlem nou juist niet en vooral voorkomen. Daarom is het van belang dat niet alleen de monumentale boom zelf wordt beschermd, maar dat er ook regels zijn voor het gebruik van de grond rondom de boom. Door opname in het bestemmingsplan kan deze grond vrijgehouden worden van ongewenste bebouwing, die schadelijk kan zijn voor de boom. Door duidelijke bouwregels kan voorkomen worden dat te dicht op de boom gebouwd wordt, waardoor het risico kan ontstaan dat de boom schade toebrengt aan de bebouwing en hinder veroorzaakt voor de gebruikers ervan. Door deze optimale bescherming borgen we de voor Haarlem zo belangrijke beeldbepalende en historische locaties waar monumentale bomen soms wel 300 jaar oud kunnen worden. Dat willen we graag zo houden!


Bekijk hier de aangenomen motie.


Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In plaats van een boekwerkje of pdf-bestand hebben wij een speciale website gemaakt waarop je ons verkiezingsprogramma op een leuke manier kunt bekijken.

Je kunt hem hier vinden: www.haarlemsemaat.nl